Huishoudelijk

Lid worden
Aanmelden kan via: letsleeuwarden@hotmail.com

Colofon
• Consulent nieuwe leden: Janny en Isolde
• Ledenadministratie: Jeroen
• Penningmeester: Ietie
• Redactie Blog: vacant
• Redactie Facebookpagina: Lucy
• Redactie Letsboekje: vacant
• Tuinenadministratie: Anita
• Website beheer: vacant, met dank aan Arrianne, Langoor, Liesbeth en Catharinus

Doelen
• Het creëren van een alternatief economisch systeem:
– niet gebaseerd op economische groei, maar op bewuste productie en consumptie.
– niet gebaseerd op harde euro’s, maar op ‘Tuinen’ – een lokale ruileenheid die de waardering voor geleverde producten of diensten uitdrukt.

• Het sparen van grondstoffen, energie, milieu en geld:
– alle activiteiten spelen zich af binnen de stad en regio.
– allerlei schakels in het economisch verkeer kunnen worden overgeslagen.

• Het versterken van de sociale structuur:
– de economische activiteiten direct tussen belanghebbenden plaatsvinden, hetgeen tot nieuwe sociale contacten leidt en bestaande contacten versterkt.
– mensen die in het gangbare economische verkeer ongewenst inactief zijn – en daarmee vaak over weinig financiële middelen beschikken – wordt de mogelijkheid geboden om zich actief in te zetten en daar tegenprestaties voor te ontvangen.

• De totstandkoming van producten en diensten waaraan behoefte bestaat die in het huidige economische systeem niet meer kunnen worden geleverd of voor velen onbetaalbaar geworden zijn.

Het vergroten van – het gevoel van – welzijn onder de deelnemers in het systeem aangezien ontplooiingskansen ontstaan en daarmee het gevoel voor eigenwaarde bevorderd wordt.

Huishoudelijk regelement
Artikel 1
1.1 Lets-Leeuwarden is een lokale ruilhandelvereniging waarin informatie, diensten en/of goederen tussen deelnemers worden uitgewisseld.
1.2 Lets-Leeuwarden onderhoudt een centrale administratie van deze uitwisseling.
1.3 Elke deelnemer heeft een lidnummer bij de centrale administratie.
1.4 Voor het deelnemen aan Lets-Leeuwarden is een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse contributie in euro’s verschuldigd (zie artikel 6).

Artikel 2
2.1 Het bestuur:
1. Vormt het dagelijks bestuur van Lets-Leeuwarden.
2. Is verantwoordelijk voor informatieverstrekking binnen en buiten de vereniging.
3. Kan bemiddelen bij conflicten.
2.2 Samenstelling van het bestuur:
1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden, welke allen deelnemer in de vereniging zijn.
2. De bestuursleden worden bij gewone meerderheid verkozen in een jaarlijkse openbare vergadering van deelnemers.

Artikel 3
3.1 Deelnemers gaan ermee akkoord, dat het bestuur die informatie over haar leden registreert, die nodig is om de vereniging te laten functioneren.*
3.2 Het bestuur zal relevante informatie aan andere deelnemers bekend maken.
3.3 Elke deelnemer krijgt inzage in het saldo en de omzet van andere deelnemers.
* LETS Leeuwarden hanteert het privacyregelement, dit kan op verzoek worden opgestuurd.

Artikel 4
4.1 Waardering van de uitwisseling van kennis, diensten en/of goederen vindt plaats in Lets-eenheden, Tuinen genaamd.
4.2 Waardering van de uitwisseling vindt plaats in hele Tuinen. Gebroken bedragen worden naar boven afgerond.
4.3 Waardering van onderlinge transacties kunnen worden overgemaakt via het internetsysteem voor vergoeden.

Artikel 5
5.1 Een nieuwe deelnemer ontvangt na inschrijving 30 Tuinen.
5.2 Iedere deelnemer start met een kredietruimte van 200 Tuinen.
5.3 Zodra de kredietruimte overschreden is, is het niet meer toegestaan Tuinen uit te geven.
5.4 Een deelnemer kan bij het bestuur incidenteel verhoging van zijn kredietruimte aanvragen.
5.5 Een deelnemer heeft de vrijheid al dan niet te participeren in een transactie.

Artikel 6
6.1 Elke deelnemer wordt pas als zodanig geregistreerd na het voldoen van de contributie.
6.2 Wanneer in een boekjaar de contributie nog niet is voldaan per 1 maart kan het bestuur de deelnemer royeren.

Artikel 7
7.1 Het bestuur heeft het recht het lidmaatschap van een kandidaat-deelnemer te weigeren. De kandidaat-deelnemer kan hiertegen beroep aantekenen bij de algemene ledenvergadering.
7.2 Bij vermoed misbruik kan het bestuur rekeningen blokkeren en deelnemers schorsen.
7.3 Na constatering van aangetoond misbruik kan het bestuur deelnemers royeren.
7.4 Leden moeten schriftelijk opzeggen.
7.5 Het uitschrijven van een deelnemer wordt bekend gemaakt via een Lets-Leeuwarden publicatie.
7.6 Een deelnemer verplicht zich Lets-Leeuwarden niet te verlaten met een saldo lager dan nul Tuinen. Een negatief saldo dient voor vertrek te worden aangezuiverd of in euro’s te worden voldaan (1 euro = 2 Tuinen). Een positief saldo kan naar keuze worden geschonken aan een van de andere leden of de administratie.
7.7 Lets-Leeuwarden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit en de aard van de uitwisselingen.